THUNDU · RAAJJETYPE · LOOPCRAFT ·
  • ދިވެހީންގެ މިބިން . ދިވެހިރާއްޖެ .

  • ދިވެހިރާއްޖެ . ދިވެހީންގެ މިބިން .

  • ދިވެހިރާއްޖެ . ދިވެހީންގެ މިބިން .

Designer Lazzath, inspired by the famous Maldivian song "Ilaahee mi bin," decided to hand-letter the lyrics in Thaana. Referring to a calligraphy book by Marie Lynskey, she first practiced by writing her name, liked it, and then slowly calligraphed the sets of letters and symbols of Thaana. Once she had a solid sample, she approached us at RaajjeType. We translated these into glyphs to create the “Thundu” font—an elegant and intricate design, with distinctive circular curvature in the letters. This blend of tradition and modernity offers a unique look, adding elegance to any text it forms. We hope that “Thundu” adds a touch of majesty to any piece of text it forms, transforming ordinary words into a work of art.

PROCESS

PROCESS

LETTERS

LETTERS

ޅ

ރ

ބ

ނ

ރ

ށ

ނ

އ

ށ

ކ

ހ

ހ

ދ

ޅ

ފ

ބ

މ

ދ

ވ

ފ

އ

މ

ކ

ވ

ޑ

ޏ

ސ

ގ

ޏ

ލ

ގ

ތ

ލ

ޓ

ތ

ޒ

ޗ

ޑ

ޖ

ސ

ޕ

ޗ

ޔ

ޖ

ޓ

ޕ

ޒ

ޔ

ޝ

ޛ

ޜ

ޚ

ޛ

ޙ

ޚ

ޘ

ޙ

ޟ

ޘ

ޝ

ޣ

ޝ

ޢ

ޜ

ޡ

ޣ

ޠ

ޢ

ޟ

ޡ

ޞ

ޠ

ޱ

ޤ

ޥ

ޱ

ޤ

ޥ

FILI

FILI

ީ

ެ

ާ

ު

ެ

ި

ު

ަ

ި

ޭ

ަ

ޫ

ް

ް

ީ

ޯ

ޮ

ާ

ޭ

ޯ

ޫ

ޮ

NUMBERS

NUMBERS

6

4

5

3

4

2

3

1

2

8

1

7

0

6

9

5

8

0

7

9

PUNCTUATIONS

PUNCTUATIONS

.

-

؟

؛

؛

:

:

.

-

/

\

*

\

!

*

،

!

؟

،

'

[

#

)

]

"

[

'

)

(

(

/

_

#

"

]

_

_

SPECIAL CHARACTERS

SPECIAL CHARACTERS

`

&

%

&

%

`

`

USAGE

USAGE

"އީލާހީ މި ބިން" އަކީ ވެސް ހަމަ މި ކަހަލަ ހިތްގައިމު ލަވަ އެވެ. އަޑުއަހާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މުޅި ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެންދެ އެވެ. މިއީ 1989 ވަނަ އަހަރު ޓީވީއެމްގެ އިންޓަސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތުގައި ކީ ލަވައެކެވެ.

"އީލާހީ މި ބިން" އަކީ ވެސް ހަމަ މި ކަހަލަ ހިތްގައިމު ލަވަ އެވެ. އަޑުއަހާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މުޅި ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެންދެ އެވެ. މިއީ 1989 ވަނަ އަހަރު ޓީވީއެމްގެ އިންޓަސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތުގައި ކީ ލަވައެކެވެ.

އައިމިނަތު ތަސްމީން ކިޔާފައިވާ މި ލަވައިގެ ޅެން ހެއްދެވީ، މިފަދަ އެތައް ޅެމެއް ހައްދަވާފައިވާ އަބްދުއްރަޝީދު ހުސައިނެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ކުޑައިރުގެ ހަނދާންތަކާ ގުޅިފައިވާ މި ލަވައިގައި ވެސް ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ ނިއުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ގުތުރަތީ މުއްސަނިދިކަން ވެސް ސިފަކޮށްދެ އެވެ.

އައިމިނަތު ތަސްމީން ކިޔާފައިވާ މި ލަވައިގެ ޅެން ހެއްދެވީ، މިފަދަ އެތައް ޅެމެއް ހައްދަވާފައިވާ އަބްދުއްރަޝީދު ހުސައިނެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ކުޑައިރުގެ ހަނދާންތަކާ ގުޅިފައިވާ މި ލަވައިގައި ވެސް ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ ނިއުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ގުތުރަތީ މުއްސަނިދިކަން ވެސް ސިފަކޮށްދެ އެވެ.

A product by

Loopcraft

ލަަައްޒަތު